ක්‍රිකට් තරඟයක් පැවැත්වූ කුජිතම තණතීරුව – Worst Cricket Pitch in the Historyඅපිව Subscribe කරගෙනම යන්න: https://goo.gl/mgfKVn බෙල් එක ක්ලික් කරලා අලුත් වීඩියෝ මුලින්…

source

Loading...
  • Leave Comments